Frankrijk

Verbod GPS-radar

Wij herinneren eraan dat bezit en gebruik van elke vorm van flitslocatiesignalisatie in Frankrijk verboden is.
Dit verbod omvat alle toestellen (navigatiesystemen, laptop, PDA, mobiele telefoons,…) die waarschuwen voor mobiele en vaste radars en kan worden bestraft met een boete tot € 1.500.
Bij sommige GPS-toestellen kan deze functie uitgeschakeld worden, maar er zijn er ook waarin deze plaatsen vast worden aangegeven. De producenten van deze GPS-toestellen krijgen momenteel de kans om hun software aan te passen, zodat de eigenaars een update kunnen uitvoeren. Hierbij worden de flitslocaties vervangen door “gevaarlijke zones”, waar de verkeerssituatie anders is en er ook meer kans is op controles. Ook bij Coyote-systemen werd deze software-update reeds uitgevoerd. Deze zijn dus in Frankrijk niet verboden.

 Verplichte ethylotest op 01/07/12

Een Decreet van 28/02/12 laste in de Franse wegcode een artikel in waarbij elke chauffeur van een motorvoertuig, met uitzondering van een cyclomotor, een ongebruikte ethylotest bij zich moet hebben welke onmiddellijk beschikbaar is.
De bestuurders van voertuigen uitgerust met een alcolock, worden beschouwd aan deze verplichting te voldoen.
De maatregel wordt van kracht op 01/07/12. Het niet bezitten van een ethylotest zal worden beboet vanaf 01/03/13.
De ethylotest voor eenmalig gebruik moet aan de Franse normen NF X 20-702 voldoen.
Autocarchauffeurs moeten beschikken over een ethylotest aangepast aan 0,2 gr/liter bloed of 0,1 mg/l uitgeademde lucht.

 Wijziging verkeersreglement

Vanaf 01/10/08 moeten defecte voertuigen aangegeven worden door zowel de 4 richtingaanwijzers als door de gevarendriehoek. Bovendien moet de chauffeur een veiligheidsvestje dragen wanneer hij het voertuig in noodgevallen verlaat. Te noteren dat dit vestje zich steeds binnen handbereik van de chauffeur moet bevinden.
Inbreuken op deze bepalingen zijn overtredingen van klasse 4 die tot een boete van maximum € 750 kunnen leiden.

Alcoholgehalte

Een Decreet ondertekend op 25 oktober jl. bepaalt het maximaal toegelaten alcoholgehalte voor de chauffeurs van het gemeenschappelijk vervoer (autobussen en autocars) op 0,2 gr alcohol per liter bloed; anders gezegd, een nultolerantie. Bij inbreuk is de sanctie € 135. Daarbovenop kan men het rijbewijs intrekken voor een maximum periode van 3 jaar en kan men overgaan tot immobilisatie van het voertuig.

 Draagbare telefoon

Het is verboden gebruik te maken van een draagbare telefoon tijdens het rijden, behalve in geval van gebruik van een "handfree kit".

 Brandblusapparaten

De autocars die gevaarlijke goederen vervoeren moeten uitgerust zijn met een brandblusapparaat.

Roken

Verboden in autocars

Verbandkist

De verbandkist moet rubberen handschoenen bevatten.

Zaklamp

In de autocar moet een zaklamp aanwezig zijn.

Gidszetel

De gidszetel mag enkel ingenomen worden door "een lid van de bemanning, een persoon belast met het assisteren van de chauffeur of belast met de functie van hostess, steward of gids" maar in geen geval door een passagier (Arrêté du 4 mars 1999 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes)

 
Frankrijk: rijverbod 2016
 

Het rijverbod voor het gemeenschappelijk vervoer van kinderen geldt voor het hele Franse wegen- en autosnelwegennet en is van toepassing op zaterdag 30/07/16 en op zaterdag 06/08/16 van 0u00 tot 24u00.
Het betreft het vervoer uitgevoerd door voertuigen met meer dan 9 zitplaatsen, chauffeur inbegrepen, georganiseerd in hoofdzaak voor personen onder de 18 jaar, welke de reden ook is voor de verplaatsing.
Dit verbod geldt niet wanneer het vervoer van kinderen wordt uitgevoerd binnen éénzelfde departement of als de plaats van bestemming zich bevindt in een departement grenzend aan de laadplaats.
Voor autocars met kinderen die uit een aangrenzend land komen, of er naartoe rijden, wordt het departement van de grensovergang beschouwd als departement van vertrek van de kinderen

Veiligheidsgordels

De Franse overheid herhaalt dat het dragen van de veiligheidsgordel verplicht is voor alle chauffeurs en passagiers van autocars, zowel voor volwassenen als voor kinderen, op de zetels die uitgerust zijn met een veiligheidsgordel (artikel R 412.1 van het verkeersreglement). Deze verplichting geldt voor alle touringcars, ongeacht of ze ingeschreven zijn in Frankrijk of in een ander land.

De Franse overheid gaat de controles op de wegen opvoeren. Het niet dragen van de veiligheidsgordel is een 4de graads-overtreding en wordt bestraft met een forfaitaire boete van €135.
De verkeerscontroleurs kunnen voor iedere inzittende die geen veiligheidsgordel draagt een bekeuring uitschrijven.
Het komt er dus op aan dat Uw chauffeurs en/of gidsen Uw passagiers duidelijk informeren.
 

Kinderen

Bij de regel van drie op twee was het onder bepaalde omstandigheden (onder andere een maximale afstand van 50 km) mogelijk drie kinderen van minder dan 12 jaar te vervoeren op twee plaatsen voorzien voor volwassenen. 
Vanaf nu kan deze regel niet meer toegepast worden op de voertuigen die van veiligheidsgordels voorzien zijn.

Veiligheidsafstand

Een regeringsdecreet van 23 november 2001 bepaalt de afstanden die nageleefd moeten worden tussen de voertuigen. De onderstaande punten zijn te onthouden:

 De afstand wisselt volgens de snelheid. De veiligheidsafstand stemt overeen met de afgelegde afstand gedurende een periode van minstens twee seconden;

 • Buiten agglomeratie, moeten de voertuigen of combinatie van voertuigen van meer dan 3.5 ton of meer dan 7 m lang een minimale afstand naleven van 50 m. Op de wegeninfrastructuur waarvan de uitbating bijzondere risico’s kan inhouden (bv. tunnels), kan een grotere veiligheidsafstand opgelegd worden door de politionele overheid.
 • Minimale veiligheidsafstand in functie van de snelheid:
  50 km/u 28 m
  90 km/u 50 m
  110 km/u 62 m
  130 km/u 73 m

Circulatie

Het is verboden voor elk voertuig van meer dan 3,5 ton of meer dan 7 meter

  • voorbij te steken of van file te veranderen als de weg geheel of gedeeltelijk met sneeuw of rijmplekken bedekt is;
  • de voertuigen van de winterdiensten in actie (sneeuw ruimen of zout strooien) voorbij te steken;
  • andere rijstroken dan de twee rechts gelegen rijstroken op een drievaksbaan of meer in dezelfde richting, tenzij om van richting te veranderen

Wegsignalering

De hoofdwegen en de secundaire wegen zijn aangeduid door witte borden met zwarte letters.
De signalisatie met witte letters op groene achtergrond op de hoofdwegen en de secundaire wegen duiden de "bis" omleidingswegen aan.
De gele borden met zwarte letters duiden de aanbevolen route aan in geval van druk verkeer.
De autosnelwegen zijn aangeduid door blauwe borden met witte letters.

Reflecterend hesje en gevarendriehoek

Het reflecterend hesje en de gevarendriehoek moeten sinds 01/07/08 verplicht aanwezig zijn in alle voertuigen die in Frankrijk rijden.

>